Sprawozdanie z działalności w RM - Łukasz Ściebiorowski 2014-2018


5 październik 2018


Szanowni Państwo, kończy się kadencja 2014-2018 Rady Miasta. Przedstawiam podsumowujące sprawozdanie, stanowiące uzupełnienie informacji przedkładanych przeze mnie co roku. Szczegółowe informacje zawarliśmy również w sprawozdaniu Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj oraz Obywatelskiego Klubu Radnych w formie gazety, która była rozprowadzana w ostatnich tygodniach.

Moje sprawozdanie w ostatnich tygodniach rozniosłem również do kilku tysięcy Państwa skrzynek w okręgu trzecim (Brzozowice-Kamień, Kamień, Osiedle Powstańców Śl., Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka). Była to jak zawsze kolejna okazja do rozmów na bieżące tematy, gdyż z wielu z mieszkańców mogłem porozmawiać osobiście. Dziękuję za przekazywane uwagi i sugestie jak i wszelkie życzliwe słowa.

W 2014 roku dzięki Państwa zaufaniu uzyskałem po raz drugi mandat radnego z ramienia KWW Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj. W Radzie Miasta jestem członkiem i przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Radnych (OKR) oraz stałych komisji Rady Miasta: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, której przewodniczę, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Społecznej - Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, a także corocznie doraźnej Komisji Stypendialnej dla najzdolniejszych uczniów.

Blisko spraw i problemów młodzieży pozostaję również poprzez opiekę, jako koordynator, nad Młodzieżową Radą Miasta.

Jako przedstawicieli Rady Miasta w Radzie Programowej Ośrodka Kultury „Andaluzja” przedstawiam w głównej mierze oczekiwania mieszkańców dotyczące funkcjonowania i repertuaru tej placówki kulturalnej, dbając również o ożywienie imprez kulturalnych odbywających się w naszych dzielnicach. Istotne było podniesienie poziomu warunków lokalowych i technicznych dla działalności instytucji kultury w mieście co w dużej mierze było realizowane poprzez remonty (MDK, Kino Zacisze, doposażenie ośrodków kultury, remonty w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej np. w Kamieniu i Brzezinach Śląskich). Nie mniej ważna była sprawa wsparcia organizacyjnego i merytorycznego ze strony miasta dla działalności stowarzyszeń sportowych, również poprzez rozpoczęcie rozbudowy i modernizację obiektów sportowych.

Dotychczas w tej kadencji odbyło się 56 sesji Rady Miasta oraz posiedzeń poszczególnych komisji. jak Zarówno prezydent miasta Sława Umińska-Duraj wraz z zastępcą Krzysztofem Turzańskim oraz radni OKR byliśmy do Państwa dyspozycji pod udostępnionymi numerami telefonów i mailami. Ponadto w pierwsze poniedziałki miesiąca z radnym Grzegorzem Gowarzewskim pełniłem dyżury.

Podejmowałem wielokrotnie jako radny interwencje również poprzez wnioski i interpelacje, których przez ostatnie tylko cztery lata było ponad 75. Były to przede wszystkim sprawy związane z remontami chodników, ulic, zasobów mieszkaniowych; sprzątaniem i utrzymaniem terenów zielonych; poprawy infrastruktury drogowej; bezpieczeństwem publicznym; remontami obiektów sportowych, kulturalnych jak i promocji miasta, reformą oświaty.

Wspierałem realizację kluczowych inwestycji miejskich: – nowy budynek Szpitala Miejskiego,

– Remont hali sportowej im. Joachima Świętka w Brzezinach Śl.,

– rozpoczęcie rewitalizacji Parku w Kamieniu,

– remont MDK i Kina Zacisze,

– modernizację MOSiR z basenem i placem zabaw,

– powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Usług Społecznych,

– termomodernizację budynków przy ul. Przyjaźni 269/270 i Kotuchy 25, dworca autobusowego;
– rozwiązanie problemów składowania niebezpiecznych odpadów;

ponadto ważnych przedsięwzięć w dzielnicach np.

– remonty chodników oraz nowego placu zabaw i ogrodzenia przedszkola nr 15,

– remont wiaduktu w ciągu ul. Partyzantów i Bednorza,

– remont kościołów w Kamieniu i Brzezinach Śl.,

– przywrócenie pełnej trasy linii 185,

– bieżące utrzymanie i remonty obiektów sportowych,

– plac zabaw Nivea,

– organizację jubileuszu 95-lecia GKS “Andaluzja”,

– turnieju piłkarskiego “Niebieski Bajtel”,

– remonty placówek oświatowych,

– wspierałem mieszkańców w tworzeniu projektów do budżetu obywatelskiego, do którego udziału co roku zachęcam,
– budowę boiska sportowego przy szkole dla uczniów w Brzezinach Śląskich.

Kontynuowałem współorganizację akcji społecznych: Wywieś flagę w oknie; Test Wiedzy Obywatelskiej, Dziesięciobój Sprawnościowy dla Dzieci. Współtworzyłem wystawę “Pielgrzymkowe kadry” ze zdjęciami mojego autorstwa z pielgrzymek do Piekar Śląskich. Zainicjowałem ponadto powstanie Piekarskiej Bazy Artystów – promującej i wspierającej lokalną twórczość artystów.

Zachęcam również do przeczytania wywiadu, który ukazał się na łamach "Przeglądu Piekarskiego" nr 158 (10.2018) w którym przybliżam jakie kwestie były najważniejsze dla piekarskiego samorządu w ostatnich czterech latach jak i tematy związane z wyborami samorządowymi.

Dziękuję za wszelkie kierowane przez cały okres kadencji uwagi i sugestie dotyczące spraw naszego miasta oraz okazywane wsparcie. Zachęcam do dalszego kontaktu.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Ściebiorowski