Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj z wotum zaufania i absolutorium za rok 2018


2 lipiec 2019


W czwartek, 27 czerwca na X sesji obradowała Rada Miasta Piekary Śląskie. Jednym z najważniejszych punktów obrad była debata nad "Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2018" po której udzieliliśmy Prezydent Miasta Sławie Umińskiej-Duraj wotum zaufania. Obowiązek debaty nad takim raportem i podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie wprowadziła nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym.

Tradycyjnie, co wynika z obowiązujących już od lat przepisów, Rada Miasta rozpatrywała również udzielenie Prezydent Miasta absolutorium z wykonania budżetu miastaza rok 2018, czyli swoiste stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego za miniony rok.

Absolutorium Rada Miasta udzieliła zdecydowaną większością głosów, bez głosu sprzeciwu, przy 3 głosach wstrzymujących się. W imieniu Obywatelskiego Klubu Radnych przedstawiłem stanowisko klubu w sprawie udzielenia absolutorium.

Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj dziękowała za udzielone zaufanie i absolutorium radnym oraz wszystkim współpracownikom z wiceprezydentami Krzysztofem Turzańskim, Pawłem Słotą, Skarbnikiem Miasta Ireneuszem Dzięciołem na czele oraz wszystkim naczelnikom, dyrektorom, pracownikom UM instytucji miejskich za współpracę na rzecz miasta i realizacji założeń budżetowych.

Rada Miasta rozpatrzyła ponadto kilkanaście uchwał w tym uchwałę "w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności"

Jako Rada Miasta postanowiliśmy, po rekomendacji Komisji opiniującej stosowne wnioski, przekazać dofinansowanie:
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu - 110.000 zł
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Brzezinach Śląskich - 40.000 zł
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich - 50.000 zł

Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj i Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski przedstawili na koniec informacje ze swojej działalności za okres międzysesyjny. W trakcie sesji sprawozdanie z działalności w kadencji 2018/2019 przedstawił przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Denis Dąbrowski.