skład

W kadencji 2018-2023 w skład Obywatelskiego Klubu Radnych (OKR) utworzonego ponownie 22 listopada 2018r. wchodzą radni wybrani 21 października 2018r. z KWW Sławy Umińskiej-Duraj: Bożena Boczek, Natalia Ciupińska-Szoska (wiceprzewodnicząca Rady Miasta 2018-2023), Maciej Czempiel, Grzegorz Gowarzewski, Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski (Przewodniczący OKR), Helena Warczok (Skarbnik OKR), Tadeusz Wieczorek, Andrzej Wymysło, Marcin Felderhoff, Klaudia Franiel, Mariusz Kempys, Daniel Pliszka, Bartosz Szołtysik, Tomasz Wesołowski (Przewodniczący Rady Miasta 2018-2023)

Obywatelski Klub Radnych Rady Miasta Piekary Śląskie – został powołany na spotkaniu założycielskim 8 grudnia 2014 r. W kadencji 2014-2018 tworzyli go radni wybrani w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Turzańskiego i Sławy Umińskiej-Duraj: Natalia Ciupińska-Szoska (sekretarz Komisji Rewizyjnej), Maciej Czempiel (wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej), Tomasz Flodrowski (w OKR do 1.01.2016 r., Przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Inowacyjności Rynku Pracy) Grzegorz Gowarzewski (wiceprzewodniczący Rady Miasta 2014-2018), Stanisław Plajzner (Przewodniczący Komisji Społecznej – Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego od 04.2018), Łukasz Ściebiorowski (Przewodniczący Klubu Radnych, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2014-2018), Helena Warczok, Andrzej Wymysło.

W kadencji rady miasta 2010-2014 w skład Klubu Radnych Krzysztofa Turzańskiego wchodzili radni wybrani z ramienia KWW Krzysztofa Turzańskiego w wyborach samorządowych 21 listopada 2010 r. : Krystian Duda (do 2012 r.), Tomasz Flodrowski, Grzegorz Gowarzewski, Stanisław Plajzner, Łukasz Ściebiorowski, Krzysztof Turzański (Przewodniczący Klubu Radnych), Helena Warczok, Tomasz Wesołowski, Sława Umińska-Duraj.

Funkcję przewodniczącego Obywatelskiego Klubu Radnych pełni, zgodnie z wyborem jego członków, radny Łukasz Ściebiorowski, a skarbnika radna Helena Warczok. Radni OKR pozostają do Państwa dyspozycji pod publicznie podawanymi numerami telefonów i adresami mailowymi, które znajdują się również w Biuletynie Informacji Publicznej. Kontakt z radnymi można również uzyskać poprzez Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Spotykamy się z Państwem również na dyżurach radnych.

Od początku kadencji pracujemy sumiennie popierając dobre rozwiązania, zgłaszając swoje uwagi i wnioski. Współpracujemy przy tym ściśle z Prezydent Miasta, jej zastępcami, skarbnikiem, sekretarz miasta, naczelnikami i wszystkimi urzędnikami oraz pracownikami jednostek podległych. Pozostajemy również otwarci na merytoryczną współpracę z radnymi pozostałych klubów radnych na czele z Przewodniczącym Rady Miasta.

W Państwa imieniu składamy interpelacje i wnioski, a także przygotowujemy projekty uchwał. Naszą funkcję traktujemy jako służbę dla miasta i jego mieszkańców.

logo